kairos

Ιδιοκτησία: Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» ISSN: 2623-4386

Η δήλωση περί δεοντολογίας δημοσίευσης και αθέμιτης δημοσίευσης βασίζεται κυρίως στις Οδηγίες Βέλτιστων Πρακτικών της Επιτροπής για τη Δεοντολογία Δημοσίευσης (COPE) για Εκδότες περιοδικών. Είναι απαραίτητο για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην πράξη της δημοσίευσης (ο/η συγγραφέας, ο/η υπεύθυνος-η σύνταξης του περιοδικού, ο/η ανεξάρτητος-η κριτής και ο/η εκδότης-τρια) να συμφωνήσουν ως προς τα κριτήρια της αναμενόμενης ηθικής συμπεριφοράς.

 
Αρμοδιότητες υπεύθυνου-ης σύνταξης

Αποφάσεις δημοσίευσης

Ο/Η υπεύθυνος-η σύνταξης είναι αρμόδιος-α για να αποφασίσει ποια από τα έγγραφα που θα υποβληθούν στο περιοδικό θα δημοσιευθούν. Τα υποβληθέντα χειρόγραφα αξιολογούνται για την ακαδημαϊκή τους ποιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φυλή, το χρώμα, το φύλο, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η εθνική καταγωγή, η ιθαγένεια, η αναπηρία, η γενετική προδιάθεση, η επαγγελματική σταδιοδρομία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η οικογενειακή κατάσταση ή η πολιτική φιλοσοφία των συγγραφέων. Η απόφαση θα βασιστεί στη σπουδαιότητα, την πρωτοτυπία και τη σαφήνεια του εγγράφου, καθώς και την εγκυρότητα της μελέτης και τη συνάφειά της με το πεδίο ενδιαφέροντος του περιοδικού. Ο/Η υπεύθυνος-η σύνταξης μπορεί να καθοδηγείται από τις αρχές της επιτροπής έκδοσης και σύνταξης του περιοδικού και να περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη δυσφήμιση, την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τη λογοκλοπή.

Εμπιστευτικότητα

Ο/Η υπεύθυνος-η σύνταξης και οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής έκδοσης και σύνταξης του περιοδικού δεν πρέπει να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με ένα υποβληθέν χειρόγραφο σε κανέναν/καμία άλλο/άλλη πέρα από τον/την ίδιο/ίδια τον/την συγγραφέα, τους/τις ανεξάρτητους-ες κριτές, τους/τις πιθανούς-ές κριτές, άλλους-ες συμβούλους σύνταξης και τον/την εκδότη-τρια, ανάλογα με την περίπτωση.

 Αποκάλυψη και σύγκρουση συμφερόντων

Το αδημοσίευτο υλικό που γνωστοποιείται σε ένα υποβληθέν άρθρο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον/την υπεύθυνο σύνταξης ή τα μέλη της επιτροπής έκδοσης και σύνταξης για τους δικούς τους ερευνητικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του/της συγγραφέα-ως.

 

Καθήκοντα των ανεξάρτητων κριτών

Συμβολή στις αποφάσεις της συντακτικής επιτροπής

Η διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους κριτές βοηθά τον/την υπεύθυνο-η σύνταξης και την συντακτική επιτροπή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την έκδοση και μπορεί επίσης να καθοδηγήσει τον/την συγγραφέα στη βελτίωση του άρθρου.

Έγκαιρη ανταπόκριση

Κάθε προσκεκλημένος-η ανεξάρτητος-η κριτής που αισθάνεται ακατάλληλος –η να ελέγξει την υποβληθείσα εργασία σε ένα άρθρο ή γνωρίζει ότι η έγκαιρη αξιολόγησή του θα είναι αδύνατη, θα πρέπει να ενημερώσει τον/την υπεύθυνο-η σύνταξης έτσι, ώστε να βρεθούν εναλλακτικοί αξιολογητές-τριες.

Εμπιστευτικότητα

Κάθε άρθρο που λαμβάνεται για έλεγχο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτικό έγγραφο. Δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή να συζητηθεί με άλλους-ες, εκτός εάν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από τον/την υπεύθυνο-η σύνταξης.

Κριτήρια αντικειμενικότητας

Οι αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται αντικειμενικά. Η προσωπική κριτική εναντίον του/της συγγραφέα-ως είναι ανάρμοστη. Οι αξιολογητές-τριες θα πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους καθαρά με κατάλληλα επιχειρήματα.

Γνωστοποίηση πηγών

Οι αξιολογητές/αξιολογήτριες θα πρέπει να προσδιορίσουν σχετικά δημοσιευμένα έργα που δεν έχουν αναφερθεί από τους/τις συγγραφείς. Οποιαδήποτε δήλωση ότι μια παρατήρηση, πηγή ή επιχείρημα είχε αναφερθεί ή δημοσιευτεί νωρίτερα θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική παραπομπή. Ένας αξιολογητής/αξιολογήτρια θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τον/την υπεύθυνο-η σύνταξης για οποιαδήποτε ουσιαστική ομοιότητα ή επικάλυψη μεταξύ του υπό εξέταση άρθρου και οποιουδήποτε άλλου δημοσιευμένου εγγράφου το οποίο έχουν υπόψιν προσωπικά.

Δημοσιοποίηση και σύγκρουση συμφερόντων

Οι προνομιακές πληροφορίες ή ιδέες που λαμβάνονται μέσω αξιολόγησης πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούνται για προσωπικό όφελος. Οι ανεξάρτητοι-ες κριτές δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κείμενα στα οποία υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από ανταγωνιστικές, συνεργατικές ή άλλες σχέσεις ή συνδέσμους με οποιονδήποτε από τους/τις συγγραφείς, εταιρείες ή ιδρύματα που σχετίζονται με τα άρθρα.

 

Καθήκοντα των συγγραφέων

Πρότυπα αναφοράς

Οι συγγραφείς πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών πρέπει να παρουσιάζουν ακριβή περιγραφή της έρευνας που εκτελείται καθώς και μια αντικειμενική συζήτηση για τη σημασία της. Τα βασικά δεδομένα πρέπει να παρουσιάζονται με ακρίβεια στο άρθρο. Όποτε είναι δυνατόν, ένα άρθρο θα πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες και αναφορές, ώστε να επιτρέπει σε άλλους-ες να αναπαράγουν το έργο. Οι ψευδείς ή εν γνώσει τους ανακριβείς δηλώσεις αποτελούν ανήθικη συμπεριφορά και είναι απαράδεκτες.

Πρόσβαση και διατήρηση δεδομένων

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους/τις συγγραφείς να παράσχουν τα μη επεξεργασμένα δεδομένα της μελέτης τους μαζί με το υπό αξιολόγηση άρθρο και θα πρέπει να είναι έτοιμοι-ες να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα, εάν είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα τέτοιων δεδομένων σε άλλους-ες αρμόδιους-ες επαγγελματίες, υπό τον όρο ότι η εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μπορεί να προστατευτεί και τα νομικά δικαιώματα που αφορούν τα αποκλειστικά δεδομένα δεν αποκλείουν την κυκλοφορία τους.

Πρωτοτυπία, λογοκλοπή και δημοσίευση πηγών

Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν μόνο εντελώς πρωτότυπα έργα και θα παραθέτουν ή θα αναφέρουν κατάλληλα το έργο ή / και τα λόγια άλλων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι δημοσιεύσεις που έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη φύση της υπό έκδοση εργασίας.

Πολλαπλή, περιττή ή ταυτόχρονη δημοσίευση

Σε γενικές γραμμές, άρθρα που περιγράφουν ουσιαστικά την ίδια έρευνα δεν πρέπει να δημοσιεύονται σε περισσότερα από ένα περιοδικά. Η υποβολή του ίδιου άρθρου σε περισσότερα από ένα περιοδικά ταυτόχρονα αποτελεί απαράδεκτη πρακτική.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευτεί ως έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, τα άρθρα που αξιολογούνται από το περιοδικό δεν θα πρέπει να υποβληθούν ξανά για δημοσίευση με πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, υποβάλλοντας ένα άρθρο, οι συγγραφείς διατηρούν τα δικαιώματα για το δημοσιευμένο υλικό.

Συγγραφικά δικαιώματα του άρθρου

Τα συγγραφικά δικαιώματα θα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνους-ες που έχουν συμβάλει σημαντικά στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την εκτέλεση ή την ερμηνεία του υποβληθέντος άρθρου. Όλοι όσοι/όλες όσες έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές πρέπει να αναφέρονται ως συν-συγγραφείς. Ο/Η συγγραφέας που διαμεσολαβεί διασφαλίζει ότι όλοι-ες οι συνεισφέροντες-ουσες συν-συγγραφείς και τα μη εμπλεκόμενα άτομα περιλαμβάνονται στη λίστα συγγραφέων. Ο/Η συγγραφέας  που διαμεσολαβεί θα επιβεβαιώσει επίσης ότι όλοι-ες οι συν-συγγραφείς έχουν εγκρίνει την τελική έκδοση του εγγράφου και έχουν συμφωνήσει να υποβληθεί για δημοσίευση.

Δημοσιοποίηση και σύγκρουση συμφερόντων

Όλοι/όλες οι συγγραφείς πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μια δήλωση που να εκθέτει τυχόν οικονομικές ή άλλες ουσιαστικές συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τα αποτελέσματα ή την ερμηνεία του άρθρου τους. Όλες οι πηγές οικονομικής υποστήριξης για το έργο πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Βασικά λάθη σε δημοσιευμένα έργα

Όταν ένας/μία συγγραφέας ανακαλύπτει ένα σημαντικό σφάλμα ή ανακρίβεια στο δικό του/της δημοσιευμένο έργο, είναι υποχρέωση του/της συγγραφέα-ως να ειδοποιήσει αμέσως τον/την υπεύθυνο-η έκδοσης του περιοδικού ή τον εκδότη/την εκδότρια και να συνεργαστεί με τον/την υπεύθυνο-η έκδοσης για να αποσύρει ή να διορθώσει το έγγραφο σε μορφή erratum.