kairos

Ιδιοκτησία: Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» ISSN: 2623-4386

* Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Θεολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Έκδοση / Published:  Τόμος 3ος, Τεύχος 1ο [ Οκτώβριος 2020 ] / Vol. IIΙ, Issue 1 [ October 2020 ]

Σελίδες / Pages:  67-108

Κατηγορία / Category:  Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση / Peer-reviewed article

DOI:  http://doi.org/10.30457/031120205

Πλήρες κείμενο / Full text:  PDF [ Downloads: 459 ]

CrossRef:  0

 

 

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να καταδείξει τη συνέργεια της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (ΘΕ) στην Εκπαίδευση συνολικά. Σκοπός είναι η μελέτη της προσωπικής και συλλογικής αλλαγής, που μπορεί να προκαλέσει η ΘΕ και της προληπτικής λειτουργίας της στη διαχείριση των νέων παγκόσμιων συνθηκών. Πρόκειται για μεικτή έρευνα σε Γυμνάσιο και Λύκειο της Αττικής με τη μεθοδολογία της κριτικής εθνογραφίας (2017-18). Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η θρησκευτική γνώση, που παράγεται στην Εκπαίδευση και υπηρετεί τον θρησκευτικό γραμματισμό, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της ελληνικής/ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας και των πολυγραμματισμών, μπορεί να λειτουργεί προληπτικά και παρεμβατικά, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, στη διαχείριση των σύγχρονων συνθηκών της παγκοσμιοποίησης, της μετακίνησης πληθυσμών και της πολυπολιτισμικότητας, όταν αυτή νοείται ως εμπειρία και νοηματοδοτείται με τις έννοιες του στοχασμού, του αναστοχασμού και της δράσης. Η μετασχηματιστική δυναμική της θρησκευτικής γνώσης προκαλεί τον νέο άνθρωπο να κάνει μικρές και μεγάλες αλλαγές και κινητοποιεί σε ένα βαθμό και το περιβάλλον του, τους γονείς. Αυτό γίνεται χωρίς να θυσιάζεται το θρησκευτικό περιεχόμενο του μαθήματος, που δεν προσφέρεται από άλλο μάθημα στο σχολείο. Με αυτό γίνεται εφικτή σε μεγάλο βαθμό η πολιτισμική αναγνώριση και αποδοχή της θρησκευτικής ετερότητας και σε ένα βαθμό την αλλαγή των στάσεων απέναντι στον ξένο, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα. Ακόμη, συντελεί στην ανάπτυξη της γνωριμίας και επικοινωνίας των μελών της ομάδας, της αναγνώρισης και σε ένα βαθμό αποδοχής της ετερότητας και οπωσδήποτε στην ανάπτυξη σχέσεων, σε περιπτώσεις μάλιστα που δεν υπήρχαν πριν. .

 

Λέξεις κλειδιά

Κοινωνική Παιδαγωγική, Θρησκευτική Εκπαίδευση, μετασχηματισμός, πρόληψη, πολυπολιτισμικότητα.

  

 

Abstract

The present study examines the synergy of Social Pedagogy and Religious Education (RE)in Education.The aim of the research is the study of the personal and collective change that Religious Education can cause, and its preventive operation in the management of the new global conditions.It is a blended research. It took place during the school year 2017-18 in a Gymnasium and a Lyceum of Attica with the methodology of critical ethnography. The analysis of the qualitative and quantitative data shows that religious knowledge, developed in Education and aiming religious literacy, as defined in the context of Greek / European cultural identity and multiculturalism, can operate preventively and intrusively, on a personal and collective level in the management of modern conditions of globalization, population movement and multiculturalism, when it is understood as experience and is meaningful with the concepts of understanding, reflection and action. The transformative dynamics of religious knowledge trigger the young person to make small and big changes. This learning procedure strongly influences the person who seems to challenge his environment, his parents. This is done without sacrificing the religious content of the subject, which is not delivered by another subject at school. With this, in fact, it can achieve to a high degree the cultural recognition and acceptance of religious diversity and to a certain extent the change of attitudes towards the foreigner, the immigrant, the refugee. Above all, however, it turns out that it contributes to the development of acquaintance and communication of team members, recognition and to a degree of acceptance of otherness and certainly to the development of relationships, in cases that did not exist before.

 

Keywords

Social Pedagogy, Religious Education, transformation, prevention, multiculturalism.

  

  

Βιβλιογραφική αναφορά / Reference:

Κουκουνάρας Λιάγκης, Μ. (2020). Η συμβολή της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη διαχείριση των σύγχρονων συνθηκών της παγκοσμιοποίησης, της μετακίνησης πληθυσμών και της πολυπολιτισμικότητας. Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση /Greek Journal of Religious Education, 3(1), 67-109, http://doi.org/10.30457/031120205

 

 

Εμφανίσεις / Hits:  2975